Rejestracja online

Polityka prywatności

MEDAR PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy  ul. Poselskiej 10/26 95-070, Aleksandrów Łódzki przetwarza dane osobowe pacjentów, wyłącznie w celu świadczenia usług medycznych. Powierzenie danych może nastąpić tylko do podwykonawców, z którymi zawarte są odrębne umowy związane z dalszą realizacją świadczeń zdrowotnych oraz podmiotom świadczącym dla Administratora Danych usługi w zakresie utrzymania i obsługi systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane. Jednocześnie informujemy o zapewnieniu wyboru wyłącznie tych podwykonawców, którzy świadczą usługi z zachowaniem najwyższych standardów ochrony danych
Administratorem Danych Osobowych jest: MEDAR PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy  ul. Poselskiej 10/26 95-070, Aleksandrów Łódzki
Administrator Danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, e-mail: jssp.spzoo@gmail.com.
Pacjentowi przysługuje prawo: do dostępu do jego danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Należy jednak podkreślić, że okres przez jaki podmiot leczniczy ma przechowywać dokumentację wskazany jest w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U.2017 poz. 1318) i wynosi od 2 do 30 lat
Podanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe.
Zgodnie z art. 25 ww. ustawy:
1. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:
1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
Oprócz ww. Administrator Danych przetwarza również dane szczególnie chronione – o stanie zdrowia pacjenta.
Podanie danych osobowych, innych niż wynikających z przepisów prawa, jest dobrowolne.

 

Co nowego u nas?

Oszczędzaj z kartą Medar-Pro!!!

Od teraz z kartą Medar-Pro zniżki w wielu sklepach i punktach usługowych w Andrespolu i okolicy.

Jesteśmy sponsorem zawodów biegowych

25.04 sponsorujemy od strony medycznej zawody w bieganiu - popularne w naszej okolicy tzw. "10 Justynów - Janówka".

Wspieramy sekcję judo dla dzieci

Wsparcie sekcji judo dla dzieci "Jusport Justynów" poprzez produkcję kalendarzy ilustrujących i reklamujących tą sekcję - byliśmy sponsorami tego przedsięwzięcia - w marcu

Zdjęcja naszej przychodni

Zobacz, jak wygląda nasza przychodnia od środka

Wszystkie aktualności

Jak do nas trafić?

42 212 33 97

ul. Rokicińska 122, Andrespol

Przychodnia czynna: pon.-pt.: 8.00-18.00